sreda, 25. september 2013

Dvojna zmaga mladih klekljaric iz Železnikov / Double victory of young lace makers from Železniki*


Ker bo minilo še nekaj časa, preden bom uspela urediti fotografije z Izleta v (ne)znano, na katerega smo se slovenske klekljarice odpravile prejšnjo soboto, napisati reportažo o njem in narediti angleški prevod, dovolite, da z vami vnajprej podelim dogodek z izleta, ki se mi zdi vreden posebne pozornosti.

Zadnji cilj izleta pred povratkom domov je bil majhen kraj v bližini Gorice po imenu Gradišče ob Soči (it. Gradisca d'Isonzo). Tja smo odpravili, da bi prisostvovali razglasitvi rezultatov 3. mednarodnega natečaja na temo Pomlad po vaše, ki ga je razpisalo čipkarsko združenje Fuselliamo, si ogledali dela, prispela na natečaj in razstavo, ki so jo članice združenja pripravile ob začetku sedmega leta njegovega delovanja. Za natečaj so v združenju pripravili tri vzorce za klekljanje v treh težavnostnih stopnjah, po katerih so udeleženci natečaja izdelali lastne čipkarske stvaritve. Njihovo klekljarsko znanje in ustvarjalnost sta se lahko izrazila skozi izbiro klekljarskih tehnik, barv in uporabljenih materialov. Na natečaju je s svojimi deli sodelovalo tudi nekaj slovenskih klekljaric in posebej zanje smo na razglasitvi rezultatov močno stiskali pesti. Naše veselje je bilo zato toliko večje, ko sta prvo mesto v kategoriji otok do 14 leta osvojili kar dve učenki Čipkarske šole Železniki: Meta Rejec in Klara Šubic. Klara si je za izdelavo izbrala najlažji vzorec, Meta pa se je pogumno spopadla z vzorcem druge težavnostne stopnje. Čipkarsko šolo v Železnikih, ki je bila ustanovljena leta 1907 in letno izobražuje do 150 otrok, obe obiskujeta že od prvega razreda osnovne šole - Meta sedmo in Klara osmo leto. Natečajna izdelka sta sklekljali pod mentorstvom učiteljice klekljanja Irene Benedičič, katere učenci redno dosegajo vidne rezultate na domačih in tujih čipkarskih tekmovanjih in natečajih. Lansko leto je prav njena učenka Tina Mesec osvojila prvo mesto na natečaju Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA.

Ob takih dosežkih se žal premalokrat zavemo pomena in vloge učiteljic klekljanja. Seveda sta zanje potrebna znanje, delavnost in nadarjenost otrok, a brez ustrezne motivacije, kakovostnega poučevanja in osebne angažiranosti učiteljic do vrhunskih rezultatov učencev ne pride. Ti pa niso pomembni le kot dosežki učenk, učiteljic in čipkarskih šol ter kot odlično sredstvo za vzpodbujanje otrok, da se vključijo v čipkarsko izobraževanje. Zagotavljajo tudi, da se bo izdelovanje čipk na Slovenskem še naprej ohranjalo in gojilo na visoki kakovostni ravni. Prav tako so takšni rezultati zelo pomembni za prepoznavnost slovenskega čipkarstva ter pomenijo odlično priložnost za njegovo promocijo, pa tudi promocijo same Slovenije. Zato še enkrat iskrene čestitke in zahvala Meti, Klari in njuni učiteljici!
 
Mladi zmagovalki Meta Rejec in Klara Šubic. / Young winners Meta Rejec and Klara Šubic.
Foto / Photo: Matjaž Kljun.
 
 
Čipka Mete Rejec in vzorec, po katerem je bila sklekljana. / Lace work of Meta Rejec and pattern by which it was made.
Foto / Photo: Tomaž Benedičič.
 
 
 Čipka Klare Šubic in vzorec, po katerem je bila sklekljana. / Lace work of Klara Šubic and pattern by which it was made.
Foto / Photo: Tomaž Benedičič.


As it will take me some time before I will be manage to edit photos from a Trip to the (un)known, which Slovene lace makers made last Saturday, to write a reportage about it and translate it in English, let me granted with you in advance an event from the trip which seems to me worthy of special attention.

The last destination on the trip before return to home was a small town near Gorica (it. Gorizia) named Gradišče ob Soči (it. Gradisca d' Isonzo). We went there to attend the results announcement of 3rd
International lace contest on the theme Spring by you, tendered by the lace association Fuselliamo, view works submitted for the contest and exhibition prepared by members of the association at the beginning of the seventh year of its activity. For the contest they prepared three lace patterns of three difficulty levels, by which contest participants made ​​their own lace creations. Their lace making skills and creativity they can expressed through the choice of lace making techniques, colours and materials. Some Slovene lace makers took part in contest also and especially for them we strongly squeezed our fists at the results announcement. Our joy was therefore even bigger when the first price in the category of children till 14 ages won two pupils from Lace school Železniki: Meta Rejec and Klara Šubic. Klara made a lace by the easiest lace pattern, Meta has bravely tackled the pattern of another level of difficulty. Both girls are visiting Lace school Železniki, which was founded in 1907 and annually educates up to 150 children, from the first grade of elementary school - Meta seventh and Klara eighth year. The competition works were made under the supervision of lace teacher Irena Benedičič whose students regularly achieve tangible results at national and international lace competitions and contests. Last year her student Tina Mesec won the first price at the competition of the International organization for bobbin lace and needle lace OIDFA as well.


At such achievements we unfortunately seldom realize the importance and role of lace teachers. Of course, the knowledge, hard work and talent of children are needed for them, but without proper motivation, quality of teaching and the personal commitment of teachers the top results of pupils do not occur. They are not important as achievements of pupils, teachers and lace schools only or an excellent way to motivate children to integrate in lace education. They ensure that a lace making in Slovenia will continue to maintain and foster at high quality level. Also, such results are very important for the visibility of the Slovene lace making and represent an excellent opportunity for its promotion and promotion of Slovenia itself. Therefore, once again congratulations and thanks to Meta, Klara and their teacher!


* Železniki is one of the most important lace centres in Slovenia, with lace history dating from the 19th century and with a lace school established in 1907 and still working. The lace tradition is very popular in this town, with the old as well as with the young generation.

2 komentarja:

  1. Ja, mlade klekljarice iz Čipkarske šole Železniki so res izjemne :-). Lani je učenka 9. razreda, Tina Mesec, osvojila prvo nagrado na natečaju Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA na 15. svetovnem čipkarskem kongresu v Franciji.

    OdgovoriIzbriši