sreda, 25. september 2013

Dvojna zmaga mladih klekljaric iz Železnikov / Double victory of young lace makers from Železniki*


Ker bo minilo še nekaj časa, preden bom uspela urediti fotografije z Izleta v (ne)znano, na katerega smo se slovenske klekljarice odpravile prejšnjo soboto, napisati reportažo o njem in narediti angleški prevod, dovolite, da z vami vnajprej podelim dogodek z izleta, ki se mi zdi vreden posebne pozornosti.

Zadnji cilj izleta pred povratkom domov je bil majhen kraj v bližini Gorice po imenu Gradišče ob Soči (it. Gradisca d'Isonzo). Tja smo odpravili, da bi prisostvovali razglasitvi rezultatov 3. mednarodnega natečaja na temo Pomlad po vaše, ki ga je razpisalo čipkarsko združenje Fuselliamo, si ogledali dela, prispela na natečaj in razstavo, ki so jo članice združenja pripravile ob začetku sedmega leta njegovega delovanja. Za natečaj so v združenju pripravili tri vzorce za klekljanje v treh težavnostnih stopnjah, po katerih so udeleženci natečaja izdelali lastne čipkarske stvaritve. Njihovo klekljarsko znanje in ustvarjalnost sta se lahko izrazila skozi izbiro klekljarskih tehnik, barv in uporabljenih materialov. Na natečaju je s svojimi deli sodelovalo tudi nekaj slovenskih klekljaric in posebej zanje smo na razglasitvi rezultatov močno stiskali pesti. Naše veselje je bilo zato toliko večje, ko sta prvo mesto v kategoriji otok do 14 leta osvojili kar dve učenki Čipkarske šole Železniki: Meta Rejec in Klara Šubic. Klara si je za izdelavo izbrala najlažji vzorec, Meta pa se je pogumno spopadla z vzorcem druge težavnostne stopnje. Čipkarsko šolo v Železnikih, ki je bila ustanovljena leta 1907 in letno izobražuje do 150 otrok, obe obiskujeta že od prvega razreda osnovne šole - Meta sedmo in Klara osmo leto. Natečajna izdelka sta sklekljali pod mentorstvom učiteljice klekljanja Irene Benedičič, katere učenci redno dosegajo vidne rezultate na domačih in tujih čipkarskih tekmovanjih in natečajih. Lansko leto je prav njena učenka Tina Mesec osvojila prvo mesto na natečaju Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA.

Ob takih dosežkih se žal premalokrat zavemo pomena in vloge učiteljic klekljanja. Seveda sta zanje potrebna znanje, delavnost in nadarjenost otrok, a brez ustrezne motivacije, kakovostnega poučevanja in osebne angažiranosti učiteljic do vrhunskih rezultatov učencev ne pride. Ti pa niso pomembni le kot dosežki učenk, učiteljic in čipkarskih šol ter kot odlično sredstvo za vzpodbujanje otrok, da se vključijo v čipkarsko izobraževanje. Zagotavljajo tudi, da se bo izdelovanje čipk na Slovenskem še naprej ohranjalo in gojilo na visoki kakovostni ravni. Prav tako so takšni rezultati zelo pomembni za prepoznavnost slovenskega čipkarstva ter pomenijo odlično priložnost za njegovo promocijo, pa tudi promocijo same Slovenije. Zato še enkrat iskrene čestitke in zahvala Meti, Klari in njuni učiteljici!
 
Mladi zmagovalki Meta Rejec in Klara Šubic. / Young winners Meta Rejec and Klara Šubic.
Foto / Photo: Matjaž Kljun.
 
 
Čipka Mete Rejec in vzorec, po katerem je bila sklekljana. / Lace work of Meta Rejec and pattern by which it was made.
Foto / Photo: Tomaž Benedičič.
 
 
 Čipka Klare Šubic in vzorec, po katerem je bila sklekljana. / Lace work of Klara Šubic and pattern by which it was made.
Foto / Photo: Tomaž Benedičič.


As it will take me some time before I will be manage to edit photos from a Trip to the (un)known, which Slovene lace makers made last Saturday, to write a reportage about it and translate it in English, let me granted with you in advance an event from the trip which seems to me worthy of special attention.

The last destination on the trip before return to home was a small town near Gorica (it. Gorizia) named Gradišče ob Soči (it. Gradisca d' Isonzo). We went there to attend the results announcement of 3rd
International lace contest on the theme Spring by you, tendered by the lace association Fuselliamo, view works submitted for the contest and exhibition prepared by members of the association at the beginning of the seventh year of its activity. For the contest they prepared three lace patterns of three difficulty levels, by which contest participants made ​​their own lace creations. Their lace making skills and creativity they can expressed through the choice of lace making techniques, colours and materials. Some Slovene lace makers took part in contest also and especially for them we strongly squeezed our fists at the results announcement. Our joy was therefore even bigger when the first price in the category of children till 14 ages won two pupils from Lace school Železniki: Meta Rejec and Klara Šubic. Klara made a lace by the easiest lace pattern, Meta has bravely tackled the pattern of another level of difficulty. Both girls are visiting Lace school Železniki, which was founded in 1907 and annually educates up to 150 children, from the first grade of elementary school - Meta seventh and Klara eighth year. The competition works were made under the supervision of lace teacher Irena Benedičič whose students regularly achieve tangible results at national and international lace competitions and contests. Last year her student Tina Mesec won the first price at the competition of the International organization for bobbin lace and needle lace OIDFA as well.


At such achievements we unfortunately seldom realize the importance and role of lace teachers. Of course, the knowledge, hard work and talent of children are needed for them, but without proper motivation, quality of teaching and the personal commitment of teachers the top results of pupils do not occur. They are not important as achievements of pupils, teachers and lace schools only or an excellent way to motivate children to integrate in lace education. They ensure that a lace making in Slovenia will continue to maintain and foster at high quality level. Also, such results are very important for the visibility of the Slovene lace making and represent an excellent opportunity for its promotion and promotion of Slovenia itself. Therefore, once again congratulations and thanks to Meta, Klara and their teacher!


* Železniki is one of the most important lace centres in Slovenia, with lace history dating from the 19th century and with a lace school established in 1907 and still working. The lace tradition is very popular in this town, with the old as well as with the young generation.

četrtek, 5. september 2013

Čipkarski izlet v (ne)znano / Lace trip to (un)known

 

Drage klekljarske kolegice,
 
ta izlet je bil sprva načrtovan kot izlet v neznano (od tod tudi njegovo nekoliko nenavadno ime), a ker vas očitno maček v žaklju, kadar gre za čipkarske izlete, večinoma ne zanima ;-), vam razkrivam kraje, ki jih bomo obiskale na strokovnem čipkarskem izletu v soboto, 14. septembra 2013.
 
S parkirišča za avtobuse pred ljubljansko Halo Tivoli se bomo ob 6:30 uri odpravile proti Gorenjski. Pot nas bo mimo Kranja, Jesenic in Kranjske gore vodila čez zahodno mejo. V Tolmežu (it. Tolmezzo) bomo obiskale Karnijski muzej ljudske umetnosti Michele Gortani in si ogledale čipke, ki jih hrani muzej. Morda nam uspe pokukati celo v muzejski arhiv, kjer hranijo najlepše in najbolj dragocene stare čipke.
 
Naš naslednji cilj bo Fagagna, vas, ki jo furlanski turistični delavci razglašajo za najlepšo v Italiji. V Muzeju podeželskega življenja bomo obiskale del, posvečen čipkarski šoli, ki je nekoč delovala v kraju, in si ogledali njegovo bogato čipkarsko zbirko. Po razstavi nas bo popeljal lokalni vodič, tamkajšnje klekljarice pa nam bodo pokazale kako pri njih izdelujejo čipke.
 
Iz Fagagne se bomo odpravile v bližnji Videm (it. Udine), kjer si bomo v Furlanskem etnografskem muzeju ogledale zbirko tekstilij, med katerimi so tudi čipke. V treh nadstropjih muzej ponuja še številne druge zanimive zbirke povezane z zgodovino in življenjem furlanskih ljudi.
 
Sledila bo nekoliko daljša pot do obmorskega mesta Gradež (it. Grado), kjer bomo obiskale trgovino Gianfrance Tolloi Tombolo & Disegni, bogato založeno s klekljarskimi materiali, pripomočki in vsem, kar bi morda lahko potrebovale na začetku nove klekljarske sezone. Tiste, ki vas čipkarski nakupi ne zanimajo (če slučajno obstajajo tudi takšne ;-), si boste lahko v tem času privoščile pristen italijanski kapučino, pico ali slasten sladoled v enem izmed lokalov v bližini.
 
Iz Gradeža nas bo pot vodila čez slikovito gradeško laguno do Gradišča ob Soči, kjer deluje čipkarsko združenje Fuselliamo. Ogledale si bomo razstavo njegovih članic, ki vedno znova presenečajo z izvirnostjo, in na razglasitvi rezultatov natečaja "Pomlad po vaše" držale pesti za slovenske klekljarice, ki s svojimi čipkarskimi deli sodelujejo na njem.
 
Iz Gradišča nas bo pot vodila le še domov; prihod v Ljubljano je predviden okoli 20. ure.
 
Prijave na izlet sprejemam na e-naslovu: afrodita.hebar@mat.si, po telefonu 01/ 25 66 859 in na mobilnem telefonu: 041/ 332 664 do zasedbe prostih mest v avtobusu.
 
Cena izleta je 38 evrov na osebo in vključuje avtobusni prevoz, vstopnine in vodenje po programu.
 
S seboj na pot vzemite veljaven osebni dokument, ne pozabite pa tudi na pozitivno naravnanost in dobro voljo, da bo čas, ki ga bomo preživeli skupaj, še prijetnejši.
 
Vaša Afrodita


P.S.: S klikom na imena muzejev, trgovine in čipkarskega združenja (obarvana rjavo), se vam bodo odprle njihove internetne strani, na katerih lahko dobite dodatne informacije ter si ogledate tam objavljeno slikovno in video gradivo.

 
 Dear lace making colleagues,

this trip was originally planned as a trip into the unknown (hence its somewhat unusual name), but as most of you are obviously not interesting in surprises when it comes to lace trips, I’m uncovering the places that we will visit at the lace excursion on Saturday, 14th of September 2013.

From a parking lot for buses in front of Ljubljana Hala Tivoli we will depart at 6:30 a.m. toward north. On the way we will pass Kranj, Jesenice and Kranjska Gora and cross border with Italy. In Tolmezzo we will visit the
Carnic museum of folk art Michele Gortani and viewing lace held by the museum.
Maybe we will be managed even to peek into the museum archives, where they keep the best and most valuable old lace.

Our next objective will be Fagagna, a village proclaimed as the most beautiful one in Italy by Friuli tourism workers. At the Museum of rural life we will visit the part devoted to lace school, which worked at the place in past time and see its rich lace collection. Through the exhibition we will be guided by
local guide and local lace makers will demonstrate us how they make lace.

From Fagagna we will depart toward Udine, where we will view a collection of textiles, including lace, at the
Friuli ethnographic museum.
Three floors of the museum offers many other interesting collections related to the history and life of Friuli people.

A slightly longer route will lead us to the coastal town Grado, where we will visit
a shop of Gianfranca Tolloi Tombolo & Disegni
, well-stocked with lace making materials, tools and everything else that you might need at the start of the new lace making season. Those of you, who are not interested in shopping (if there are some random ;-), could afford a genuine Italian cappuccino, pizza or delicious ice cream in one of the pubs in the vicinity meawhile.

From Grado the trail will leads us through the picturesque Grado lagoon to Gradisca d'Isonzo
, where a lace association Fuselliamo operates. We will see an exhibition of its members, which always surprise us with its originality and cheer on the result proclamation of competition "Spring by you" for Slovene lace makers, who take part in it with their lace works.

From Grado the trail will lead us to home only; return to Ljubljana is expected around 8 p.m.
 
Applications on a trip I accept at e-mail address: afrodita.hebar@mat.si, by phone 01/ 25 66 859 and by mobile phone: 041/ 332 664 until the bus is full.
 
The price of tour is 38 Euros per person and includes bus transportation, entrance fees and guiding by the programme.

Take a valid identity document with you on the trip and don’t forget the positive attitude and good humour that the time we will spent together will be even more pleasant.
 
Yours Afrodita
 
PS: By clicking on names of the museums, shop and lace association (coloured brownyou will open up their websites where you can get more information and view image and video material published there.