sobota, 24. avgust 2013

Podrobnejše informacije o sodelovanju pri umetniški instalaciji v poklon čipkaricam / More information about cooperation in art installation in tribute to lace makers

Kleklji Bistre Pisanchev iz Bolgarije / Bobbins of Bistra Pisanchev from BulgariaKer mnogi naslavljate name različna vprašanja v zvezi z umetniško instalacijo v poklon čipkaricam ob 250-letnici ustanovitve čipkarske šole v Ljubljani, prve čipkarske šole v Sloveniji, sem pripravila podrobnejše informacije, za katere upam, da bodo odgovorile na večino vaših dilem. V nasprotnem primeru sem vam z veseljem na voljo za dodatna pojasnila preko telefona: 01/ 25 66 859, mobilnega telefona: 041/ 332 664 ali e-naslova: afrodita.hebar@mat.si.

Za sodelovanje pri instalaciji je obvezno poslati:
   ·   par vaših klekljev ali drugo orodje za izdelovanje čipk, če izdelujete drugačno vrsto čipk, in
   ·   izpolnjeno prijavnico.

Kleklja naj bosta navita in zvezana. Drugo orodje za izdelavo čipk naj bo ravno tako pripravljeno za delo. Izbor vrste, debeline in barve sukanca (lan, bombaž, svila, tanek, debel, bel ali barven sukanec itd.) prepuščam vam, saj tudi ta izbor pove nekaj o vas.

Klekljem (oz. drugemu delovnemu orodju) in prijavnici lahko priložite tekstovno in slikovno gradivo, na primer:
   ·   napišete lahko kaj o sebi, o tem kdaj in zakaj ste začeli izdelovati čipke in kaj vam njihovo ustvarjanje pomeni,
   ·   predstavite lahko čipkarsko skupino, katere članica oz. član ste,
   ·   napišete lahko kaj o čipkarstvu v vašem kraju, državi,
   ·   zapišete lahko svoje spomine na dogodke, povezane s čipkami,
   ·   priložite lahko svojo fotografijo, fotografijo vaše čipkarske skupine, vaših čipkarskih izdelkov, delovnih pripomočkov...
   ·   pošljete lahko kopije starih fotografij in dokumentov, povezanih s čipkami in čipkarstvom v vašem kraju, državi,
   ·   priložite lahko koli drugega, kar bo nekaj povedalo o vas, vašem čipkarskem ustvarjanju in vašem odnosu do čipk in čipkarstva.

Vljudno prosim, da mi vsa gradiva pošljete v fizični, ne v elektronski obliki do 30. 9. 2013 na naslov:
Afrodita Hebar Kljun
Tržaška cesta 39
1000 Ljubljana.
 
Poslanega gradiva ne bom vračala, ker bo postalo del posebne čipkarske zbirke, zato prosim pošljite samo stvari, ki jih lahko pogrešate.

Od osebnih podatkov z vaše prijavnice bodo pri instalaciji navedeni samo vaše ime, priimek, kraj in država bivanja, ostali podatki so namenjeni izključno za mojo komunikacijo z vami.
 
Instalacija bo na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana, od 14. 11. do 2. 12. 2013. Odprtje razstave bo v četrtek, 14. 11. 2013 ob 18. uri. Že sedaj vas prisrčno vabim tako na odprtje kot na ogled razstave!

 

Kleklji Chieko Miyawaki z Japonske / Bobbins of Chieko Miyawaki from Japan
  


As I’m asking many different questions related to art installation in tribute to lace makers on occasion of the 250th anniversary of establishing lace making school in Ljubljana, the first lace making school in Slovenia, I prepared more detailed information which, I hope, will answer most of your dilemmas. Otherwise, I'll be happy to help you with additional explanations by e-mail: afrodita.hebar@mat.si.

To participate in the installation, it is obligatory to send:
a pair of your bobbins or other lace making tool if you are working different kind of lace, and
completed application form.
 
Bobbins should be wounded and bounded. Other working tool has to be ready for work also. The selection of sort, thickness and color of the thread (linen, cotton, silk, thin, thick, white or colored thread etc.) is up to you, as these choices tell something about you also.

Together with bobbins (or other working tool) and application form you can send text and pictorial material also, for example:
·  you can write something about yourself, when and why you started to make lace and what does lace making means to you,
·  you can present lace group you are a member,
·  you can write something about lace making in your town, country,
·  you can write down your memories of the events associated with lace,
·  you can add your photo, photo of your lace group, lace works, working tools ...
·  you can send copies of old photographs and documents related to the lace and lace making in your town, country,
·  you can add any other, which will tell something about you, your lace creation and your attitude towards lace and lace making.

I kindly ask you to send me all the material in the physical, not in electronic format till 30th of September 2013 to the following address:
Afrodita Hebar Kljun,
Tržaška cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenia
 
The material sent for installation will not be return. It will become a part of special lace collection, so please send only things that you can miss.

From personal information from your registration form there will be only your name, city and country of residence stated at the installation, other data are intended solely for my communication with you.
 
The installation will be represented in Ljubljana City Museum, from 14th of November to 2nd of December 2013. The opening of the exhibition will be on Thursday 14th of November 2013 at 6 pm. Cordially invited to the opening of the exhibition and its visit already!