sreda, 29. maj 2013

Čipka v naravnih materialih pripoveduje o življenju / Lace made of natural materials talks about the life


Detajl obleke (glej fotografijo spodaj) / Detail of the dress (see the photo bellow)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Če ste lani slučajno zamudili ali spregledali razstavo, na kateri so učenci Osnovne šole Črni vrh predstavili Inovacijski projekt Čipka v naravnih materialih pripoveduje o življenju, imate zdaj priložnost, da napako popravite. Namenoma sem napisala napako, saj gre za najbolj inovativen čipkarski projekt lanskega leta v Slovenijii, ki ga resnično ne gre prezreti. Če me je lanskoletna razstava študentov Naravoslovnotehniške fakultete, oddelek za tekstilstvo, nekoliko razočarala, saj sem od bodočih modnih ustvarjalcev pričakovala več inovativnosti, nekonvencionalnosti, drznosti, celo »odštekanosti«, je z vsem naštetim obilno postregla razstava osnovnošolcev s Črnega Vrha. Ti so študentske kolege presegli tako v raziskovalnem in multidisciplinarnem pristopu k projektu, v inovativnosti in kreativnosti pri snovanju čipkarskih del, kot tudi v izvirnem in zanimivem načinu končne predstavitve svojega dela.

Projekt je nastajal pod vodstvom mentoric Liljane Homovec, Anke Jamšek in Barbare Petkovšek, v sodelovanju s Čipkarsko šolo Idrija. Dela so se lotili celostno. Na sprehodih v okolici šole so najprej nabrali naravne materiale, za katere so menili, da bi jih lahko uporabili za klekljanje oz. bi jih lahko vključili v izdelek: trave, liste, koruzno ličkanje, lubje, lišaje, plodove, semena… Tudi navdih za risanje vzorcev za klekljanje so poiskali v naravi. V drevesnih grčah, lubju in lišajih na njem, v prečnih prerezih debel, kapljicah smole, med koreninami in v prepletih vej, celo v mikrosvetu dreves so našli ideje za svoje snovanje. Sledila je pretvorba skic v »papirce« in risanje vzorcev za klekljanje v mednarodni barvni skali. Pri pouku tehnične vzgoje so naredili blazine za klekljanje in kleklje, pri kemiji so izdelali naravna barvila in z njimi pobarvali lan in volno. Čebula, hibiskus, kamilica in kraški teran so preji dali čudovite naravne odtenke. Sledilo je klekljanje. Poizkusili so se tudi v klekljanju na vzorcih brez narisanih postavkov. Te so morali učenci določati sproti, tako da so »prisluhnili« materialu in tekočemu paru klekljev. Poseben izziv je bilo klekljanje z materiali, ki niso dopustili navitja, tudi vstavljanje semen in plodov je bilo svojevrsten izziv. Nastanek vsake čipke je bil sproti zabeležen na spremni list. Nanj so zapisovali potek dela, uporabljene materiale in tehnike izdelave, težave in zaplete, nova odkritja in spoznanja. Zapisano je bilo pomembna informacija za celotno projektno skupino in dobra popotnica za nadaljnje delo. Na koncu so se spopadli še z nalogo kako nastala čipkarska dela predstaviti v skladi z njihovim sporočilom. Ob pomoči mentoric jim je tudi to zelo dobro uspelo.

Projekt so letos nadaljevali z izdelavo novih čipk, kreiranjem oblačil iz naravnih materialov ter apliciranjem čipk na oblačila in druge uporabne predmete. Kaj vse so ustvarili si lahko ogledate na prireditvi z naslovom Čipke na sprehodu, v soboto, 1. junija 2013, ob 18. uri na dnevu odprtih vrat Osnovne šole Črni vrh. Ob prireditvi bodo na ogled razstava Inovacijskega projekta Čipka v naravnih materialih, izdelki učencev Osnovne šole Črni Vrh, izdelki učencev Čipkarske šole Idrija – oddelek Črni Vrh, izdelki Društva klekljaric Črni Vrh–Godovič in izdelki učencev modelarskega krožka. Več kot dovolj razlogov, da se v soboto podate na Črni Vrh.
 
 

Obleka: vzorec za klekljanje, čipka in oblikovanje obleke: Tjaša Žgavec (13 let), naziv dela: Obleka s čipko iz naravnih materialov, klekljarske tehnike: ris, polpremet in kitice, šivilja: Marija Kodelja, fotografija: Blažka Benčina / Dress: lace pattern, lace and dress design: Tjaša Žgavec (13 years), title: Dress with lace made of natural materials, lace-making techniques: tape, halfstitch and plaits, seamstress: Marija Kodelja, photo: Blažka Benčina

Torba: vzorec z klekljanje, čipka in oblikovanje torbice: Urška Mikuž (12 let), naziv dela: Torbica s čipko iz naravnih materialov, klekljarske tehnike: slepi in predeljeni ris, šivilja: Barbara Petkovšek, fotografija: Blažka Benčina / Handbag: Pattern with lace, lace and handbag designing: Urška Mikuž (12 years), title of work: Bag with lace made of natural materials, lace-making techniques: blind and divided tape, seamstress: Barbara Petkovšek photo: Blažka Benčina


If you accidentally miss an exhibition at which pupils from Primary School Črni Vrh presented an Innovational project Lace made of natural materials talks about the life, you have a chance to rectify that mistake. I deliberately wrote a mistake, because it was the most innovative lace project last year in Slovenia, which really should not be overlooked. If I was a little disappointed at last year's exhibition of students from Faculty of Natural Sciences, Department for textiles, as I expected more innovativeness, unconventionality, daring, even "craziness" of future fashion designers, all the above mentioned the exhibition of pupils from Črni Vrh served in abundance. Pupils exceeded their older colleagues in exploratory and multidisciplinary approach to the project, innovativeness and creativity in designing their lace works, as well as in original and interesting way to present the whole project.

The project has been developed under the guidance of mentors Liljana Homovec, Anka Jamšek and Barbara Petkovšek, in cooperation with Idrija Lace School. Work has been undertaken very comprehensive. While walking in school’s surrounding pupils picked natural materials, which were considered to be useful for lacemaking or could be included in lace works: grass, leaves, corn husking, bark, lichens, berries, seeds etc. They searched for inspiration for sketch drawing in nature also. In tree gnarl, bark and lichens on it, in trunk sections, resin drops, between the roots and in the intertwining of branches, even in trees micro world they found ideas for their designs. This was followed by conversion of sketches in lace patterns and drawing patterns in the international color scale. At Technical lessons they made lace pillows and bobbins, at Chemistry lessons they produced natural dyes and painted flax and wool with them. Onion, hibiscus, chamomile and Teran (dark red Slovenian wine) gave yarns beautiful natural shades. Next was lacemaking. They tried to make laces on lace patterns without drawn prickling also. They had to make them promptly, by "listening" material and guided pair of bobbins. A special challenge was material that is not allowed winding, also inserting seeds and fruits have been a singular challenge. The formation of each lace work was promptly recorded on the accompanying sheet of paper. A workflow, materials and techniques, problems, complications as well as new discoveries were noted on it. The written was important information for the entire project team and bodes well for future work. At the end they deal with the task how to represent their lace works in consistent with their message. With a help of mentors they succeeded that very good also.

This year they continued project by making some new lace works, creating clothes made from natural materials and applying laces on clothes and other useful items. What they have created you can see at the event named Lace on a walk on Saturday 1st June 2013, at 6 pm at the Open Day of the Primary School Črni Vrh. At the event there will be an exhibition of the Innovational project Lace made of natural materials, works of pupils from Primary School Črni Vrh and from Idrija Lace School - department Črni Vrh, an exhibition of the Society of lacemakers from Črni Vrh and Godovič and works of pupils from extracurricular modelling activity. More than enough reasons to visit Črni Vrh in Saturday.

sobota, 25. maj 2013

Travniška krpanka z motivi samoniklih evropskih rastlin / Patchwork Meadow with motives of European Wildflower


Ime dela: Bodeča neža | avtorica: Neža Cigale | organizacija: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | država: Slovenija | rastlina: bodeča neža / Title: Silver thistle | Artist: Neža Cigale | Organisation: Secondary school for design and photograpy Ljubljana | Country: Slovenia | Plant: Silver thistle. 
 

 
 
  
 
 
Organizacija Plantlife International v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz jugovzhodne Evrope vabi k sodelovanju pri projektu Wildflower Europe. Cilj projekta je prikazati bogato zgodovino evropskih samoniklih rastlin, opozoriti na njihov pomen v našem kulturnem življenju in za biotsko pestrost ter podpora podeželskim skupnostim, ki skrbijo za ohranjanje biotsko bogatih krajin.
 
Del projekta je tudi skupinsko umetniško delo Travniška krpanka, ki ga lahko soustvarjate tako, da na kos tekstila, velikosti 15 x 15 cm, upodobite (prišijete, izvezete, stkete, spletete, skvačkate, naslikate, natisnete, izdelate iz filca, v čipki ali kako drugače) eno ali več divjih rastlin. Navdih lahko poiščete v pravljici, mitu ali v literaturi, upodobite lahko rastline, ki so povezane z vami osebno ali imajo zgodovinski pomen. Upodobitev mora vsebovati ime avtorja in upodobljene rastline, vključuje pa lahko še druga besedila. Končani izdelek mora biti pritrjen na trdno podlogo. Navodila za pritrditev (v angleščini) poiščite na http://wildflowereurope.org/create-your-patch/.
 
Informacije o svojem izdelku vpišite v spletno prijavnico na http://wildflowereurope.org/si/create-your-patch/, prijavnico natisnite in jo skupaj z izdelkom pošljite na naslov: Turizem Bohinj, Triglavska cesta 30, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom Travniška krpanka. Priložite lahko tudi opis, slikovno, avdio in video gradivo, povezano z upodobljeno rastlino, oz. ga naložite ob prijavi. Besedila so lahko napisana v slovenskem ali angleškem jeziku.
 
Prve nacionalne razstave prispelih del bodo na festivalih, povezanih z rastlinami, maja oz. junija 2013. Dela, izdelana v Sloveniji, si lahko ogledate na 7. mednarodnem festivalu alpskega cvetja, od 25. maja do 8. junija 2013 v Bohinju (več informacij najdete na http://www.bohinj.si/alpskocvetje/index.php). Leta 2014 bo organizirana mednarodna potujoča razstava izbranih nacionalnih del, ki bo obiskala vse nacionalne festivale.
 
Podrobnejše informacije o projektu poiščite na http://wildflowereurope.org/create-your-patch/, kjer si lahko v virtualni galeriji že ogledate dela, prispela na razpis.
 
Za informacijo o projektu in pomoč pri pisanju tokratne objave se zahvaljujem Simoni Strgulc Krajšek iz Botaničnega društva Slovenije.

 
Plantlife International with partner organisation in South East Europe invite to participate in project Wildflower Europe. The aim of project is to show the rich history of Europe's wild plants, how central they are to our cultural life as well as to biodiversity and support rural communities who maintain wild plant rich landscapes.
 
One part of the project is to create a public participation work of art called the Patchwork Meadow. Anyone in the project countries can contribute a 15cm fabric square (sewing, knitting, painting, printing, felting, lace etc) that depicts a wild plant or plants. Inspiration can come from fairytale and myth, history or literature, you can contribute a plant that has a personal connection for you or you can celebrate plants or images that have a historical connection. Don’t forget to include your name and the name(s) of your plant(s) on your square. Mount the square on suitable strength cardboard. Instructions for mounting you can find on: http://wildflowereurope.org/create-your-patch/.
Enter information about your square online at http://wildflowereurope.org/create-your-patch/ and print it off with its own unique number. Send your completed “flower square” with its information sheet to Patchwork Meadow, Plantlife, 14 Rollestone Street, Salisbury, Wiltshire SP1 1DX, Great Britain. You can upload an image of your artwork and write some information about your chosen plant or plants. You can also upload video or audio to tell your story.
 
There will be a first exhibitions of the national artworks at the flower festivals in May/June 2013. Works from Slovenia you can see from May 25th to June 8th on 7th international wildflower festival in Bohinj, Slovenia (more information on: http://www.bohinj.si/alpskocvetje/eng/index.php). In 2014 there will be a selection of the works from each country going to each of the flower festivals.
 
More information about the project you can find on http://wildflowereurope.org/create-your-patch/, where you can browse through the participated works in the online gallery.
 
For information about the project and help about this notice I thank Simona Strgulc Krajšek from Botanical Association of Slovenia.

ponedeljek, 20. maj 2013

Ljubljana in razvoj klekljanih čipk na Slovenskem / Ljubljana and development of bobbin lace in Slovenia

Zoisova hiša na Bregu 22 v Ljubljani, kjer je bila leta 1763 ustanovljena prva čipkarska šola na Slovenskem. Foto: Afrodita Hebar Kljun. / Zois house, Breg 22, Ljubljana, where the first lacemaking school in Slovenia was established in 1763. Photo: Afrodita Hebar Kljun.
Naše glavno mesto je s čipkarstvom povezano bolj, kot se zdi na prvi pogled. Prvi pisni viri o čipkarstvu na Slovenskem govorijo prav o izdelovanju čipk v Ljubljani, tu je bila ustanovljena prva čipkarska šola na naših tleh, organizirano je bilo izobraževanje na področju čipkarstva na srednješolskem nivoju, v Ljubljani je deloval Državni osrednji zavod za žensko domačo obrt, ki je skrbel za razvoj in prodajo slovenskih čipk doma in po svetu in katerega vlogo je po II. svetovni vojni prevzel Državni prodajni zavod za domačo in umetno obrt (DOM Ljubljana).

Več o zgodovini čipkarstva v Ljubljani in razvoju klekljanih čipk na Slovenskem lahko izveste na predavanju etnologinje Mojce Ferle, ki bo v torek, 21. 5. 2013, v konferenčni dvorani Mestnega muzeju Ljubljana, ob predstavitvi monografije o idrijski čipki. Prisrčno vabljeni!


Slovene capital Ljubljana is associated with lacemaking more than it seems at first glance. The first written records of the Slovene lacemaking speak about the production of lace in Ljubljana, there was established the first lacemaking school in Slovenia, in Ljubljana an education in the field of lacemaking at the secondary level was organized, as well as National Central Bureau of Women's Handicraft, which was responsible for the development and sale of Slovene lace at home and abroad and according to World War II his role was assumed by the National Institute for domestic arts and crafts (DOM Ljubljana).

More about the history of lacemaking in Ljubljana and the development of the Slovene lace one can learn in a lecture of ethnologist Mojca Ferle, on Tuesday, 21st of May 2013 in the Conference Hall of the City Museum of Ljubljana at the presentation of the monograph of Idrija lace. You are cordially invited!

LaceSpace - prostor za čipke in vse čipkasto / LaceSpace - space for lace and everything lacy

Afrodita Hebar Kljun, Moj brat Sonce, 1993, avtorska klekljana čipka, foto: osebni arhiv / Afrodita Hebar Kljun, My brother Sun, 1993, designer bobbin lace, photo: personal archive
Končno je tu! Moj virtualni prostor za čipke in vse čipkasto - LaceSpace. Najprej moje darilo sebi za rojstni dan. Zaradi pomanjkljivega tehničnega znanja z nekajdnevno zamudo, pa vendarle. Nato prostor, kjer bom objavljala vse v zvezi s čipkami. Tega je zadnje čase v mojem življenju veliko in verjamem, da bo marsikaj zanimivo tudi za vas. In nazadnje prostor, kjer bo meja čipkarske ustvarjalnosti vesolje - zanj pa tako vemo, da je neskončno, kajne ;-)?!
 
Vljudno vabljeni k spremljanju mojega bloga in h komentiranju objav na njem.
Afrodita
 
 
It’s here, finally! My virtual space for lace and everything lacy - LaceSpace. First of all, my gift to myself for my birthday. Due to lack of technical know-how with a few days' delay, but however. Then, the place where I’ll publish everything connected with lace. There are a lot of such things in my life in last time and I believe many will be interesting for you also. And the last, the place where the border of lace-making creativity will be space but it’s known to be infinite, isn’t it ;-)?!

Kindly invited to follow my blog and to comment posts on it.
Afrodita