sobota, 1. junij 2013

Po pomlad in čipke v zamejstvo / For spring and lace across the border
Devinski grad in park, foto: internetna stran gradu; Pokrivalo s čipko, foto: Čipkarska šola Gorica / Castle of Duino and castle park, photo: website of the castle, Headgear with lace, photo: Gorizia Lace School;

Morda veste, kje se letos obira pomlad? Ljubljanske klekljarice jo gremo v soboto, 8. junija 2013, iskat v zamejstvo. S parkirišča za avtobuse pred ljubljansko Halo Tivoli se bomo ob 8. uri zjutraj podale proti Tržiču (it. Monfalcone), da bi preverile, če se ni morda zadržala v Furlaniji. Kraj, ki ga večina Slovencev pozna kot nakupovalno Meko, te dni gosti majhno, a zanimivo razstavo, ki bi jo bilo škoda spregledati. Gre za letno predstavitev Čipkarske šole Gorica, na kateri so na ogled unikatna obleka, zanimiva pokrivala in nekaj kosov nakita - s čipkami, seveda.


Stvaritve goriških klekljaric bi bile pravšnja oprava za naš nasljednji cilj - grad Devin. S kraškega grebena, na katerem je zgrajen, bomo imele čudovit razgled, zato bomo lahko preverile, če pomlad morda ne namaka od dolge zime premrlih udov kje v tržaškem zalivu. Grad je še danes domovanje plemiške družine Thurn und Taxis, vendar je del poslopja na voljo za javne oglede. Pogledale bomo tudi v grajski park, če pomlad morda ne počiva med opojno cvetočimi gredicami. Morda je na krilih poezije poletela po slikoviti Rilkejevi poti, poimenovani po največkrat omenjenemu obiskovalcu gradu, češkem pesniku Rainerju Marii Rilkeu, ki je prav tu začel pisati svoje Devinske elegije.


Popoldne se bomo odpeljale v Bazovico, kjer si bomo ogledale razstavo klekljaric Slovenskega kulturnega društva Lipa Bazovica. Razstava nosi naslov Ples v maskah in na njej je na ogled vse, kar je za takšen dogodek potrebno: maske in primerna oblačila. Ker so oboje izdelale klekljarice, seveda vse iz čipk, oziroma okrašeno z njimi. Morda bodo stvaritve zamejskih klekljaric v Bazovico privabile tudi pomlad. Po ogledu razstave jo bomo povabile, naj se nam pridruži na poti v Slovenijo, kjer jo že težko pričakujemo. Prihod v Ljubljano je predviden v zgodnjih večernih urah.


Cena izleta je 32 evrov pri udeležbi vsaj 25 udeleženk, oziroma 25 evrov pri udeležbi 30 ali več udeleženk. Vključuje avtobusni prevoz, vstopnine po programu, vodenje in organizacijo izleta. Prijave sprejemamo do 5. 6. 2013, oz. do zapolnitve prostih mest na e-naslovu: afrodita.hebar@mat.si, po telefonu: 01/ 25 66 859 in po mobilnem telefonu: 041/ 332 664. Na izlet se lahko prijavite tudi pri ge. Diki Penko, po telefonu: 01/ 232 26 28.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na izletu in pri iskanju pomladi!Obleka s čipko, foto: Čipkarska šola Gorica; Devinski grad in park, foto: internetna stran gradu; Čipkasti maski, foto: Ivjana Štranj / Dress with lace, photo: Gorizia Lace School; Casle of Duino and castle park, photo: website of the castle; Lace masks, photo: Ivjana Štranj;
 
Do you know where the spring dawdle this year? Ljubljana lace makers will go to look for it over west Slovenian border on Saturday, 8th of June 2013. From parking place for buses in front of Ljubljana Hala Tivoli at 8 a.m. we will travel to Tržič (It. Monfalcone) to check if it is not gone in Friuli (Slo. Furlanija, It. Friuli) maybe. Place, which for most people from Slovenia is known as a shopping Mecca, these days hosts a small but interesting exhibition, which would be a shame to miss. Annual presentation of the Gorizia Lace School, on which an unique dress, some headgears and few pieces of jewellery – all with lace, of course – are displayed.

Creations of Gorizia lace makers would be perfect outfits for our next goal – Castle of Duino (Slo. Devinski grad, It. Castello di Duino). From a Karst clif on which it is built, we will have a beautiful view, so we can check if the spring may not soak from the long winter numbed limbs in the Gulf of Trieste (Slo. Tržaški zaliv, it. Golfo di Trieste). The castle is still the home of the noble family of Thurn und Taxis (it. Torre e Tasso), but part of the building is opened for public visits also. We will look at the castle park, if spring might not rest on intoxicating blossoming flower beds. Maybe it fly on the wings of poetry by Rilke scenic route, named after the most mentioned visitor of the Castle, Czech poet Rainer Maria Rilke, which began to write his Duino Elegies right here.

In the afternoon we will drive to Bazovica (It. Basovizza), where we will visit the exhibition of lace makers from Slovenian Cultural Society Lipa Bazovica. The exhibition is titled Masked Ball, and there is on display everything what can be needed for such an event: masks and suitable clothing. Since everything is made by lace makers, of course, all in lace or embellished with them. Perhaps creations made by lace makers from Slovenian ethnic minority in Italy will attracted the spring also. After visiting the exhibition we will invite it to join us on the way to Slovenia, where it is hardly expected. Arriving in Ljubljana is scheduled in the early evening.

A price of tour is 32 Euros for at least 25 participants, or 25 Euros for 30 or more participants. Includes bus transportation, entrance fees according to the program, guiding and organising the tour. Applications will be accepted until 5th of June or till bus is full on the e-mail address:
afrodita.hebar@mat.si, by phone: +386 1 25 668 59 and by mobile phone: + 386 41 332 664. For a trip you can also sign by phone: 01/232 26 28 to Mrs. Dika Penko.
You are cordially invited to join us on the trip and in search for spring!

Ni komentarjev:

Objavite komentar