torek, 3. december 2013

Zlate roke, instalacija v poklon klekljaricam / Golden hands, installation in tribute to lace makers

November sem skoraj v celoti posvetila pripravam na postavitev instalacije v poklon čipkaricam. Urejanje prejetega gradiva mi je vzelo ogromno časa, saj je na moj naslov prispelo več kot 200 pošiljk, v katerih so bila poleg klekljev besedila, fotografije, časopisni izrezki, katalogi, predstavitvene brošure, čipkarski pripomočki, vzorci za čipke in celo čipke. Vse stvari je bilo potrebno označiti in razvrstiti glede na namen: kleklje za osrednji in ostale stvari za spremni del instalacije.
 
Od vsega začetka sem vedela, da bo osrednji del instalacije predstavljala konstrukcija iz klekljev. Ideja, da kleklje, ki kot glavno delovno orodje klekljarice in nekakšen podaljšek klekljaričinih rok (tako kot roki, so tudi kleklji v paru), predstavljajo simbol njenega dela, spremenim v sredstvo poosebitve, me je spremljala od vsega začetka. Vsak par klekljev sem zato opremila s trakom z imenom, priimkom in krajem (pri tujih klekljaricah tudi z državo) bivanja klekljarice, ki je prispevala kleklje za instalacijo. Kleklje sem nato obesila na dolge zlate niti, ki sem jih pritrdila na krog na stropu. Tako je nastala valjasta forma iz zlatih niti, ki simbolizira bogastvo in vrednost, ki ju klekljarice s svojim delom ustvarjajo.
 
Zbranim obiskovalcem sem predstavila instalacijo. / I represented the installation to assembled guests.
Foto/ Photo: Matjaž Kljun.
 
Okoli tega zlatega jedra je postavljen usločen pano, na katerega sem pritrdila, kar sem prejela poleg klekljev. Kot bi pokukal v notranjost ogromne klekljarske blazine, se ti na njem skozi zanimive, poučne, zabavne in ganljive zgodbe, fotografije, časopisne članke, delovne pripomočke in izdelke razkrije notranje življenje klekljaric. Življenje, ki je ravno tako raznoliko in bogato, kot čipke, ki jih izdelujejo. In ravno tako kot za čipke, si je tudi za razstavo treba vzeti čas, treba se ji je približati, kot čipki, da odkriješ vso bogastvo njenih detajlov in ji opreti srce, da odkriješ njeno lepoto.
 
Razstavo smo odprli v četrtek, 28. novembra 2013, ob 18. uri. Zbranim obiskovalcem sem predstavila instalacijo in zanimivo besedilo o zgodovini čipkarske šole Ljubljana, ki ga je pripravila kustodinja za urbano kulturo Mestnega muzeja Ljubljana Mojca Ferle. Večer je z Zimsko pravljico iz svoje najnovejše knjige Prekrižat-posukat-posukat-predet popestrila "klekljarska" pisateljica Tončka Stanonik, zaokrožili pa smo ga s prijetnim druženjem.
 
Razstava bo odprta do vključno nedelje 15. decembra 2013. Prisrčno vabljeni k njenemu ogledu!
 
Več fotografij z odprtja si lahko ogledate v spletnem albumu (kliknite sem).
 
Večer je popestrila "klekljarska" pisateljica Tončka Stanonik z odlomkom iz svoje najnovejše knjige. / The evening enriched "lace" writer Tončka Stanonik with a story from her newest book.
Foto/ Photo: Matjaž Kljun.
 
 
I devoted almost whole November to the preparations for the placement of installation in tribute to lace makers. To put in order all received items took me a lot of time, because on my address more than 200 parcels arrived, in which together with bobbins texts, photographs, newspaper clippings, catalogs, presentation brochures, lace making tools, lace patterns and even lace were. All things had to be labeled and categorized according to their purpose: bobbins for central and other stuff for supporting part of the installation.
 
From the very beginning I knew that central part of the installation will represent the structure made of bobbins. The idea to change bobbins, which as the main lace makers’ working tool and an extension of their hands (such as hands bobbins are in pair also), representing a symbol of their work, in media of personification, fallowed me from the very beginning. Each pair of bobbins therefore I equipped with a band with a name, surname and place (for foreign lace makers also country) of residence of lace maker who contributed bobbins. Then I hanged bobbins on long golden threads that I've attached to a circle on the ceiling. This has resulted in a cylindrical form of gold threads witch symbolizing wealth and value, which lace makers create with their work.
 
Obiskovalka navdušeno občuduje instalacijo. / Visitor enthusiastically admire the installation.
Foto/ Photo: Matjaž Kljun.
 
Around this golden core a circular cardboard panel is placed on which I mounted what I received together with bobbins. As to peek in the middle of a huge lace pillow, through these exciting, informative, entertaining and touching stories, photos, newspaper articles, tools and products the inner life of bobbin lace makers can be revealed. The life which is as rich and diverse as lace which they produce. And just like for lace you should take a time and come closer for this exhibition to discover all the richness of its details, and open your heart to discover its beauty.
 
The exhibition was opened on Thursday, 28th of November 2013 at 6 p.m. I represented the installation to assembled guests and read an interesting text about the history of lace-making school Ljubljana, prepared by the curator for the urban culture in the Ljubljana City Museum Mrs. Mojca Ferle. The evening enriched "lace" writer Tončka Stanonik with a Winter fairy tale from her latest book Crosse-twist-twist-hand over and rounded up by a pleasant socializing.
 
The exhibition will be open including 15th of December 2013. You are cordially invited to visit it!
 
More photographs from the opening you can see in web photo album (click here).
 
Obiskovalki si ogledujeta stvari na panoju. / Visitors look at things on the billboard.
Foto/ Photo: Matjaž Kljun.

Ni komentarjev:

Objavite komentar